ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆ ವಲಯ, ನಾರಾಯಣಪುರ ವಲಯದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು