ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆ ವಲಯ, ನಾರಾಯಣಪೂರ ವಲಯದ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು