ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆ ವಲಯ, ನಾರಾಯಣಪುರ ವಲಯದ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು