ಕಾಲುವೆ ವಲಯ ಸಂ.2, ರಾಂಪೂರ ವಲಯದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು