ಕಾಲುವೆ ವಲಯ ಸಂ.1, ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿ ವಲಯದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು