ಕಾಲುವೆ ವಲಯ ಸಂ.1, ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿ ವಲಯದ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು